เสียงของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนอะไรได้บ้าง?

https://www.elect.in.th/first-time-voters