เขาคุยอะไรกัน? ดูบันทึกประชุมสภาย้อนหลัง

https://elect.in.th/parliament-listening/