Explore
Infographic


Content by

ELECT Team

2020 ปีแห่งพลังของประชาชน

ในปี 2020 (พ.ศ. 2563) ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองมากมายในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนคนไทยซึ่งหลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ ได้ร่วมกันออกมาแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ในการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

 

“650+” คือจำนวนโดยประมาณของการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงพลังทางการเมืองจากคนไทยกลุ่มต่าง ๆ ทั้งจากกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย กลุ่มปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และกลุ่มที่เรียกร้องประเด็นเฉพาะเรื่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความเคลื่อนไหวของชาวต่างชาติที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนไทย

 

ตลอดระยะเวลาของความเคลื่อนไหวจากประชาชนคนไทยในช่วงระยะเวลาเกือบทุกเดือนของปี 2020 มีการเรียกร้องของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ มากมาย ซึ่งหลายประเด็นก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ถูกพูดถึงมายาวนาน แต่ไม่ได้ถูกรับฟังและตอบสนอง รวมถึงบางประเด็นก็เป็นข้อเสนอที่ถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในสังคมเป็นครั้งแรก

 

ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้า ที่นอกจากรัฐจะไม่รับฟังข้อเรียกร้องหรือความคิดเห็นของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รัฐยังไม่สามารถคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ้ำยังปล่อยให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน ทั้งที่มาจากการกระทำของรัฐและมาจากประชาชนด้วยกันเอง

 

ปฏิทิน (Calendar) นี้ ถือเป็นงานส่วนแรกของโปรเจกต์ “Civil Movement 2020” ของ ELECT ที่เกิดขึ้นเพื่อรวบรวมตัวอย่างข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนที่เกิดขึ้นในปี 2020 และนำข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงผลผ่านกระบวนการ Data Visualization ให้เห็นภาพรวมของความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนในช่วงปี 2020

 

ดาวน์โหลดได้ ที่นี่