แอบฟังเสียงรัฐสภา (เวอร์ชั่นทดสอบ)

เกี่ยวกับ Parliament Listening

หลังเลือกตั้งและจัดตั้งครม. ก็เริ่มมีการประชุมสภาเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลานานและมีหลายประเด็นเกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ELECT จึงได้ทดลองพัฒนาแพลตฟอร์มให้เลือกดูประชุมสภาย้อนหลังกันง่ายๆ โดยในเวอร์ชั่นทดสอบ สามารถดูสถิติภาพรวมและเลือกดูรายบุคคลได้ และในเวอร์ชั่นต่อๆ ไป คาดว่าจะเพิ่มเติมข้อมูลจากการประชุมครั้งอื่นๆ พร้อมเพิ่มตัวเลือกต่างๆ รวมถึงไฮไลท์ของการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้ดูย้อนหลังได้ว่า "ใครเคยพูดอะไรไว้บ้าง"

อาสาสมัครที่ร่วมพัฒนา

ผู้บันทึกเวลา ⌛

- 26-07-2019: คุณ?

ออกแบบ 🎨

Namsai Supavong, Sy Chonato

ติดต่อประสานงาน และด้านอื่นๆ ☎️

Punch Up, Boonmee Lab, Minimore