แอบฟังเสียงรัฐสภา

เกี่ยวกับ Parliament Listening

หลังเลือกตั้งและจัดตั้งครม. ก็เริ่มมีการประชุมสภาเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลานานและมีหลายประเด็นเกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ELECT จึงได้ทดลองพัฒนาแพลตฟอร์มให้เลือกดูประชุมสภาย้อนหลังกันง่ายๆ โดยในเวอร์ชั่นทดสอบ สามารถดูสถิติภาพรวมและเลือกดูรายบุคคลได้ และในเวอร์ชั่นต่อๆ ไป คาดว่าจะเพิ่มเติมข้อมูลจากการประชุมครั้งอื่นๆ พร้อมเพิ่มตัวเลือกต่างๆ รวมถึงไฮไลท์ของการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้ดูย้อนหลังได้ว่า "ใครเคยพูดอะไรไว้บ้าง"

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลและการพัฒนา สามารถดูได้ที่ github.com/codeforthailand/parliament-listening

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ m.me/elect.in.th  หรือ [email protected]

อาสาสมัครที่ร่วมพัฒนา

หมายเหตุ: รายชื่อเรียงตามตัวอักษร

ผู้บันทึกเวลา ⌛

คาร์ไอเดียลิส, จินต์​จุฑา​ ธง​ภ​ั​กดิ์, ชฎาพร เชาว์ศรีกุล, ณภัทร คงเมือง, ณัฐฐนันท์ ยศจิตต์, ธนิสรา เรืองเดช, เนรัญธิญา สรรพประเสริฐ, ปญญิศา ศัพทเสน, ภัทร ภัทรวรธรรม, ภัทรวัต ช่อไม้, รสรส กิจมังสา, เศวตโชติ วิชาชัย, อรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา, เอกพล เธียรถาวร

ออกแบบ 🎨

น้ำใส ศุภวงศ์, พิชญา โชนะโต

ติดต่อประสานงาน และด้านอื่นๆ ☎️

Boonmee Lab, Minimore, Punch Up