เมืองต้นแบบจะนะกับทะเลที่หายไป : เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลคือราคาที่รัฐต้องจ่าย

https://elect.in.th/savechana


Article
External Links
Visualization


Content by

ELECT Team