Article


Content by

Goongging Thanisara

คุณรู้จักรัฐธรรมนูญ 2560 ดีแค่ไหน?

Happy Birthday รัฐธรรมนูญไทย! 10 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของเราอย่างวันรัฐธรรมนูญ ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย และตอกย้ำว่าพวกเราทุกคนอยู่ในกฎกติกาเดียวกัน

 

ELECT ขอชวนทุกคนไปทำบทควิซสนุกๆ มาทดสอบความเข้าใจกันว่า คุณรู้จักรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 นี้ดีแค่ไหนกันบ้าง? เห็นคำถามแล้วอย่าแอบเปิดรัฐธรรมนูญดูก่อนล่ะ

 

-1- ต้องใช้รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกี่คน ถึงจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้?

 

) 5,000 รายชื่อ

) 10,000 รายชื่อ

) 30,000 รายชื่อ

) 50,000 รายชื่อ

 

-2- ..ติช่า ฝันว่าอยากเป็น .. ให้กับบ้านเกิด ติช่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้?

 

) 18 ปี

) 25 ปี

30 ปี

) 35 ปี

 

-3- ข้อใดไม่ใช่อำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (..)?

 

) ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

) ปัดตกร่างกฎหมาย

) เข้าชื่อขอตรวจสอบ .. ด้วยกันเอง

) ให้ความเห็นชอบแคนดิเดตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

-4- การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี ต้องใช้เสียงจาก .. ในจำนวนเท่าไหร่?

 

) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2

) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3

) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5

) ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5

 

-5- ข้อใดเป็นหมวดใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ที่เพิ่มขึ้นมาจากฉบับ 2550?

 

) ปฏิรูปประเทศ, หน้าที่ของรัฐ

) หน้าที่ของรัฐ, วินัยการคลัง

) ปฏิรูปประเทศ, องค์กรอิสระ

) วินัยการคลัง, องค์กรอิสระ

 

-6- รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 กำหนดว่า รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชนในช่วงวัยใด?

 

) ก่อนวัยเรียน ถึง ประถม 6

) ก่อนวัยเรียน ถึง มัธยม 3

) ประถม 1 ถึง มัธยม 3

) ประถม 1 ถึง มัธยม 6

 


 

เฉลย

 

-1- ต้องใช้รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกี่คน ถึงจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้?

 

เฉลย :

รัฐธรรมนูญมาตรา 256 กำหนดว่า ต้องมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อถึงจะเข้าชื่อเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้

 

-2- ..ติช่า ฝันว่าอยากเป็น .. ให้กับบ้านเกิด ติช่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้?

 

เฉลย :

มาตรา 97 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดว่า ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง ยกเว้นกรณีที่ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ที่ลดเหลือ 30 วัน

-3- ข้อใดไม่ใช่อำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (..)?

 

เฉลย :

รัฐธรรมนูญมาตรา 137 บอกว่า ..มีอำนาจยับยั้งหรือแก้ไขร่างกฎหมายที่ .. เสนอมาได้ แต่ไม่ได้ระบุว่า .. มีอำนาจปัดตกร่างกฎหมายนั้นไปโดยสิ้นเชิง (หมายความว่า ถ้าไม่เห็นชอบร่างกฎหมาย ก็ต้องส่งคืนไปให้ .. ไปพิจารณาใหม่ ไม่ใช่ยกเลิกร่างดังกล่าวไปเลย)

 

-4- การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี ต้องใช้เสียงจาก .. ในจำนวนเท่าไหร่?

 

เฉลย :

มาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ระบุไว้ว่า ผู้ที่สามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล หรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะได้ คือ.. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือคิดเป็นจำนวน .. 100 คน

 

-5- ข้อใดเป็นหมวดใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ที่เพิ่มขึ้นมาจากฉบับ 2550?

 

เฉลย :

รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มีการเพิ่มหมวดใหม่ขึ้นมา คือ หมวดปฏิรูปประเทศ (หมวด 16) โดยกำหนดให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปเพื่อทำให้ประเทศชาติสงบเรียบร้อย สามัคคีปรองดอง ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับลงรายละเอียดเป็นการปฏิรูปในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ส่วนหน้าที่ของรัฐ อยู่ในหมวดที่ 15 โดยกำหนดว่ารัฐต้องมีหน้าที่ดูแลประชาชนให้ได้ตามสิทธิที่ควรได้รับ ซึ่งถ้าหากรัฐไม่ทำหน้าที่ตามที่กำหนด ประชาชนก็สามารถฟ้องร้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้

 

-6- รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 กำหนดว่า รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชนในช่วงวัยใด?

 

เฉลย :

มาตรา 54 กำหนดว่า รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนเป็นเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้าไปดูตามเนื้อหาของ ...การศึกษาแห่งชาติ ก็จะสามารถอ้างอิงได้ว่า การศึกษาภาคบังคับหมายถึง การศึกษาชั้น ประถม 1 ถึง มัธยม 3 ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่า รัฐต้องจัดการศึกษาเป็นเวลา 12 ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จึงหมายถึง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง มัธยม 3 นั่นเอง