Fun Fact

รู้หรือไม่ เลือกตั้งครั้งนี้ ..แต่ละพรรคต้องแจ้งชื่อว่าที่นายกฯ ของตัวเองก่อนเลือกตั้ง
รู้หรือไม่ เลือกตั้งครั้งนี้ ..ถ้าคะแนนเสมอกัน ให้จับสลากเพื่อหาผู้ชนะ
รู้หรือไม่ เลือกตั้งครั้งนี้ ..ถ้ามีเหตุจำเป็น กกต.สามารถเลื่อนวันเลือกตั้งได้ (ไม่ให้ซ้ำรอยปี 2557)
รู้หรือไม่ เลือกตั้งครั้งนี้ ..มีการขยายเวลาให้ไปเลือกผู้แทนได้นานขึ้น!
รู้หรือไม่ เลือกตั้งครั้งนี้ ..ได้โหวตครั้งที่ 28 แต่เรามีนายกฯ มาแล้ว 29 คน!

DAYS
Before ELECTION

DAYS
of PRAYUTH CHAN-OCHA
in power