Article


Content by

Goongging Thanisara

ส.ส.หญิงไทย อยู่ตรงไหนของงานสภา?

ช่วงหลังนี้ คุณอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับบทบาทของ ..ผู้หญิงไทยในรัฐสภากันอยู่บ่อยๆ ทั้งเรื่องเชิงขับเคลื่อนนโยบายและดราม่าทางการเมืองต่างๆ ซึ่งทำให้สปอตไลต์ฉายมาในพื้นที่นี้กันอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

ELECT ได้สำรวจข้อมูลว่า ..หญิง ของแต่ละพรรคการเมืองในรัฐสภานั้นได้เข้าไปมีบทบาทและตำแหน่งตามกรรมาธิการสามัญทั้ง 35 ชุดอย่างไรบ้าง เพื่อสะท้อนถึงข้อสังเกตทั้งเรื่องจำนวนและประเด็นที่ ..หญิง ได้เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดัน (ในขณะเดียวกัน ก็พบว่า บางกรรมาธิการไม่ได้มี ..หญิงเข้าไปร่วมทำงานด้วยเช่นกัน)

 

 

ข้อมูลที่พบคือ ..หญิงในรัฐสภามีทั้งหมด 80 คน และมีหลายคนที่ทำงานในกรรมาธิการมากกว่าหนึ่งชุด (ถ้าหากนับซ้ำคนก็จะพบว่ามีทั้งหมด 98 คนที่ดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการ) โดยสามารถแบ่งแยกเป็นตำแหน่งอื่นๆ ได้ดังนี้

 • เป็นประธาน : 5 คน (5.1%)
 • เป็นรองประธาน : 30 คน (30.61%)
 • ทำงานด้านเลขานุการ : 18 คน (18.37%)
 • ทำงานด้านโฆษก : 28 คน (28.57%)
 • ทำงานด้านที่ปรึกษา : 9 คน (9.18%)
 • ทำงานทั่วไป : 8 คน (8.16%)

**หมายเหตุ : .. หญิงบางคน รับหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ในกรรมาธิการต่างชุดกัน**

 

นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ถ้าคำนวณเฉลี่ยแล้วจะมีผู้หญิงจำนวน 2.8 คนต่อกรรมาธิการหนึ่งชุด (โดยทั่วไปแล้วกรรมาธิการชุดหนึ่งจะมี 15 คน) ขณะเดียวกัน กรรมาธิการสามัญที่มีสัดส่วนของผู้หญิงมากที่สุด คือ กมธ.เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มีผู้หญิงมากที่สุด 13 คน หรือคิดเป็น 86.67% เลยทีเดียว

กรรมาธิการสามัญที่มี ..หญิงเป็นประธาน ได้แก่

 • กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
 • กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
 • กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • กรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
 • กรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส่วนกรรมาธิการสามัญที่ไม่มีผู้หญิงเข้าไปทำงานร่วมเลย ได้แก่

 • กรรมาธิการสามัญด้านความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 • กรรมาธิการการตำรวจ
 • กรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐสภา : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=4491