Article
Fun Fact


Content by

FUN FACT

รู้หรือไม่ เลือกตั้งครั้งนี้ ..ได้โหวตครั้งที่ 28 แต่เรามีนายกฯ มาแล้ว 29 คน!

การเลือกตั้งช่วงต้นปี 2562 หากจะเกิดขึ้นจริงๆ ไม่มีการเลื่อนหรือยกเลิก ก็จะถือเป็นครั้งที่ 28 ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย นับแต่เปลี่ยนระบบการปกครองมาตั้งแต่ปี 2475 (หรือเฉลี่ยทุกๆ 3 ปี)

แต่เรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง 29 คน ..งงกันไหม? ว่าทำไมจำนวนนายกฯ มีมากกว่าจำนวนครั้งในการเลือกตั้ง

เชื่อว่าหลายๆ คนก็ไม่น่าจะงงกัน เพราะไทยมีการยึดอำนาจ-รัฐประหารมาแล้วถึง 13 ครั้ง ทำให้มีนายกฯ ถึง 11 คน ที่มาจากการรัฐประหาร – ที่มาจากการเลือกตั้งมีเพียง 17 คนเท่านั้น

จำนวนนายกฯ จึงมีมากกว่าจำนวนการเลือกตั้ง อย่างช่วยไม่ได้

#FunFact #Elect