Article
Fun Fact


Content by

FUN FACT

รู้หรือไม่.. หน่วยงานรัฐใช้เงินภาษีหรือช่วยหาเงินให้กับพรรคการเมือง มีโทษจำคุก 10 ปี

กำลังเป็นประเด็นร้อนๆ ที่สังคมให้ความสนใจ เมื่องานโต๊ะจีนระดมทุนของพรรคการเมือง ที่บุคคลสำคัญในรัฐบาลชุดปัจจุบันให้การสนับสนุน ในผังที่นั่งของงานซึ่งขายกันโต๊ะละ 3 ล้านบาท ปรากฎว่ามีชื่อคล้ายหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย อาทิ คลัง (20 โต๊ะ) ททท. (3 โต๊ะ) และ กทม. (10 โต๊ะ)

พลิกดูข้อกฎหมาย พ.ร.บ.พรรคการเมือง ปี 2560 การหารายได้ของพรรคการเมืองผ่าน ‘กิจกรรมระดมทุน’ สามารถทำได้

แต่ก็มีการกำหนด ‘ข้อห้าม’ ไว้บางอย่าง เพื่อไม่ให้เงินที่บริจาคเข้าพรรคการเมืองใดๆ มีที่มาอย่างไม่ถูกต้อง ใช้อำนาจรัฐไปชักชวนให้คนอื่นมาบริจาค หรือใช้เงินภาษีจากประชาชนบริจาคเข้ากระเป๋าของพรรคการเมือง

อาทิ

– ห้ามข้าราชการการเมืองใช้ตำแหน่งหน้าที่ชักชวนคนให้มาบริจาคให้พรรคการเมืองใดๆ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกระหว่าง 2-10 ปี ปรับ 40,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และส่งให้ศาลตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี (มาตรา 73 และมาตรา 127)

– ห้ามหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่รัฐถือหุ้นใหญ่ บริจาคเงินหรือให้ประโยชน์ (เช่น ชักชวนให้เอกชนมาร่วมบริจาค) กับพรรคการเมืองใด ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76 และมาตรา 128)

#FunFact #Elect