ทีมงาน ELECT
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จัดทำโดย
สนับสนุนโดย

Introduction

การเลือกตั้งทั่วไปของไทยครั้งที่ 28 เกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ใช้เวลา 1,767 วันนับตั้งแต่รัฐประหาร คสช. และเป็นเวลายาวนานถึง 8 ปี ที่คนไทยไม่ได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

ELECT (elect.in.th) แพลตฟอร์มข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย จึงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายปี 2561 ด้วยความต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งครั้งนั้น โดยเป็นการจับมือกันระหว่างสื่อต่างๆ บริษัทต่างๆ ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูล รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อค้นหาและทดลองใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Data Visualization, Interactive Content หรือออกแบบเครื่องมือใดๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน ก็เปิดพื้นที่ให้บุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มได้ด้วย

เป้าหมายคือหวังกระตุ้นความสนใจและใส่ใจด้านการเมือง สนับสนุนการมีส่วนร่วม ผลักดันการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูล และทำให้การเมือง ‘เป็นเรื่องของทุกคน’ โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่

แม้การเลือกตั้งครั้งสำคัญที่คนไทยรอคอยจะผ่านไปแล้ว แต่ ELECT ก็ยังคงดำเนินต่อเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านอื่นๆ ตามวิถีประชาธิปไตย รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลรัฐเพื่อความโปร่งใสและในรูปแบบที่เหมาะสม และเพื่อการดำเนินงานที่ยั่งยืน ELECT จึงได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ Friedrich Naumann Foundation for Freedom, National Endowment for Democracy และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชิ้นงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดหนึ่งปีหลังการเลือกตั้ง

สำหรับ e-book นี้ ทางทีมตั้งใจรวบรวมเอาบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับในระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์ม รวมถึงความพยายามในการพัฒนาโครงการให้เป็นเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Tech) ทั้งบทเรียนที่ศึกษาจาก Civic Tech ในต่างประเทศ และการรวบรวมงานชิ้นต่างๆ ของ ELECT มาบอกเล่าไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ นำไปปรับใช้ หรือพัฒนาต่อยอดเป็น Civic Tech เพื่อประชาธิปไตยรูปแบบอื่นๆ

เพราะเราเชื่อในประชาธิปไตย เชื่อในพลังของประชาชน และเชื่อในพลังของข้อมูล

In VOTE We Trust

ทีมงาน Elect
เมษายน 2563

elect.in.th
fb.com/electinth
twitter.com/electinth
[email protected]